Onze visie:

Wij leveren (oncologische) patiëntenzorg van uitstekende kwaliteit. Patiënten krijgen een intensieve behandeling, met als doel genezing (curatieve zorg) of vermindering van klachten (palliatieve zorg). Ook worden patiënten begeleid in de laatste levensfase. In een omgeving waarin de patiënt zich veilig voelt, wordt zorg op maat geboden.

Onze patiënt krijgt informatie over het onderzoek, de diagnose en de behandeling, zodat hij bewuste keuzes kan maken.

Naast patiëntenzorg heeft onze afdeling – als onderdeel van het universitair medisch centrum – nog een andere taak: het doen van wetenschappelijk onderzoek en het verzorgen van opleidingen.

Ons team bestaat uit professionals met verschillende functies en taken. Wij zorgen er voor dat het zorgproces goed verloopt. Wij doen dit vanuit een multidisciplinaire benadering, dat wil zeggen: vanuit diverse vakgebieden. Daarbij werken wij vraaggericht, probleemgestuurd en eenduidig samen.

Wij vergroten onze deskundigheid op verschillende manieren; het bijhouden van vakliteratuur om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen. Ieder teamlid levert een actieve bijdrage aan de continue kwaliteitsverbetering door deelname aan projectgroepen.

Een waardige, respectvolle en persoonlijke benadering staat voorop in het contact met de patiënt en zijn naasten. Psychosociale ondersteuning is daarbij van groot belang.

Het doel is om door voortdurende kwaliteitsverbetering tot de beste (oncologische) patiëntenzorg te komen. Onze afdeling is als regionaal verwijs- en referentiecentrum van steeds grotere betekenis doordat er meer mogelijkheden komen om diagnoses te stellen en patiënten te behandelen.

Team zorgeenheid hematologie:

Ons team bestaat uit internist-hematologen, fellows, arts-assistenten, semi-arts, verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd hematologie verpleegkundigen, studenten verpleegkunde, cursisten en voorwerkers van de vervolgopleidingen voor oncologie/hematologie, transplantatiecoördinatoren, researchverpleegkundigen, kwaliteitscoördinatoren, hemaferese operators, administratief medewerkers (MMA’s), afdelingsassistenten en voedingsassistenten.

Wij werken samen met MUD-coördinatoren, medewerkers facilitair bedrijf, nucleaire geneeskundigen, research verpleegkundigen fysiotherapie, geestelijke verzorging, psychologen, medisch maatschappelijk werk, diëtisten, transferverpleegkundige, dagbehandeling verpleegkundigen (DBU) en verschillende polikliniek medewerkers.

Veel voorkomende opnamediagnoses:

Op onze zorgeenheid hematologie worden patiënten verpleegd met hematologische aandoeningen zoals acute en chronische leukemie, maligne lymfomen en multiple myeloma, myeloproliferatieve aandoeningen en nucleaire geneeskunde patiënten.

De intensieve behandeling bestaat uit toediening van hoge doses chemotherapie eventueel in combinatie met radiotherapie, immunotherapie of immunosuppressieve medicatie, al dan niet gevolgd door allogene (SIB/MUD) of autologe perifere stamceltransplantatie.

Bij de intraveneuze toediening van de chemotherapie met evt. aanvullende behandeling en de supportive care (ondersteunende behandeling) zoals o.a. TPV, antibiotica, medicatie en bloedproducten wordt veelvuldig gebruik gemaakt van een Perifeer Intraveneuze Centrale Catheter (PICC).

Veel behandelingen worden in het kader van medisch-wetenschappelijk onderzoek gegeven. Dit houdt in dat patiënten volgens een bepaald protocol binnen een klinische studie worden behandeld en dat zij hiervoor een informed consent moeten tekenen. Van vrijwel alle behandelprotocollen zijn verpleegkundige richtlijnen en voorlichtingsfolders voor patiënten gemaakt.

Complexiteit van zorg:

Veel patiënten worden herhaaldelijk en vaak langdurig opgenomen. De aard en de ernst van de ziekte en de daarbij behorende complexe therapieën vereisen specifieke en (zowel verpleegtechnische als psychosociaal) intensieve verpleegkundige zorg. Op onze afdeling wordt preventieve, diagnostische, curatieve, palliatieve en terminale zorg aan patiënten gegeven, waarbij “supportive care” door al deze zorgfasen van wezenlijk belang is.

De verpleegkundige zorg is hoog complex in zowel medisch, verpleegtechnisch als psychosociaal begeleidend opzicht. Ten gevolge van de pancytopenie en veroorzaakt door het ziektebeeld en/of de behandeling, zijn beschermende isolatie en soms extra hygiënische maatregelen en maatregelen om bloedingen te voorkomen noodzakelijk. Levensbedreigende situaties door infecties en bloedingen  kunnen zich in alle fases van de behandeling voordoen.

Onze verpleegkundige heeft daarom een cruciale rol in het bewaken en ondersteunen van de vitale lichaamsfuncties van onze patiënten. Onze klinische zorgeenheid is getypeerd als hematologische intensive care.

Onze verpleegkundige praktijk kenmerkt zich door het dynamische karakter waar hoog complexe zorg wordt gegeven en intensief wordt samengewerkt met diverse disciplines.

Steeds vaker worden klinische behandelingen ook poliklinisch uitgevoerd. Hierdoor is er een intensievere samenwerking met de DBU. Om deze complexe poliklinische zorg te ondersteunen is EVV schap ingesteld.

Welke behandelingen zijn er op onze afdeling?

Hier onder worden enkele veel voorkomende therapieën kort beschreven. Deze drie behandelingen worden veelvuldig toegepast op de afdeling. Eenmaal op de afdeling afhankelijk van je opleiding en in overleg met je werkbegeleider kun je besluiten in welke therapieën je je wilt verdiepen.

Chemotherapie

Er zijn veel verschillende kuren met elk zijn eigen werking.

Chemotherapie is de behandeling van kanker met zogenoemde cytostatica. Dit zijn medicijnen die een celdodend effect hebben of de celdeling remmen bij sneldelende cellen. Cytostatica grijpen in op het groeiproces van kankercellen, echter ook op gezonde sneldelende cellen. Fouten met cytostatica kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Vanwege dit feit is het toedienen van chemotherapie aan strenge regels gebonden en wordt er protocollair gewerkt.

Transfusies van bloedproducten

Chemotherapie grijpt in op de celdeling van met name sneldelende cellen. Hierdoor daalt ook de aanmaak van normale bloedcellen, waardoor een tekort aan onder andere rode bloedcellen en trombocyten kan ontstaan. Wanneer deze onder een bepaalde waarde komen, worden erytrocyten of trombocyten toegediend.

Stamceltransplantaties 

Een behandeling die veel patiënten ondergaan is een stamceltransplantatie. Bij een stamceltransplantatie krijgt de patiënt stamcellen van zichzelf terug (autoloog) of ontvangt hij deze van een donor (allogeen). Er wordt geprobeerd om donor van een broer of zus te vinden. Als er geen donor en / of match is wordt er verder onderzoek gedaan naar MUD (Match Unrelated Donor). Sinds 2011 geven we ook Cord Blood (navelstreng) transplantaties.

Op onze afdeling hematologie is een leukaferese kamer, waar stamcellen geoogst worden, om deze na bewerking toe te dienen aan de patiënt.

En verder?

Werken op een hematologische zorgeenheid betekent werken met patiënten met bloedkanker en met hun familieleden. Voor patiënt en familie een ingrijpende gebeurtenis. Psychosociale zorg is belangrijk bij deze categorie patiënten. Als verpleegkundige ligt hier een taak, die je tijdens je werk steeds verder kunt uitdiepen.

Ook voor jou als verpleegkundige kan dit aangrijpend zijn. Patiënten kunnen overlijden aan de gevolgen van  hun aandoening en/of de behandeling hiervan.

Bedenk vooraf wat dit met je doet en hoe je hiermee om wilt gaan. Er is altijd ruimte om met een werkbegeleider of een andere collega te spreken over wat je hier meemaakt.

Bij de complexe patiënt kan de zorg erg technisch zijn en kan het aansluiten en klaarmaken van alle infuuslijnen een grote puzzel zijn. Vanwege de grote hoeveelheid medicatie staat het realiseren van een decentrale apotheek in de planning.

De meest voorkomende onderzoeken op de afdeling hematologie:

 • Bloedonderzoek
 • Microbiologische kweken
 • Afbeeldend onderzoek (echo, röntgen, PET-CT scan, MRI)  C.G.
 • Beenmerg-, lumbaalpuncties en evt. biopten (huid/bot)
 • Scopieën

De meest voorkomende handelingen op de afdeling hematologie:

 • Medicijnen intraveneus/subcutane/oraal/via de luchtwegen toediening
 • Medicijnen: toedienen per infuus/spuitenpomp  Medicijnen intraveneuze medicatie klaarmaken
 • Klaarmaken van infuuslijnen
 • PICC/perifeer infuus inbrengen
 • CVC/PICC/perifeer infuus verzorgen
 • CVC/PICC/perifeer infuus verwijderen
 • CVC/PICC/waaknaald flushen
 • Infuus- en spuitenpomp bedienen
 • Toedienen van bloedproducten
 • Glucose bepalen
 • en/of bloedkweken afnemen
 • Keel- en anuskweek afnemen
 • Lichaamstemperatuur regelen
 • Adequaat reageren bij ongevallen en in onvoorziene situaties
 • Toedienen van humane stamcellen en DLI

Minder voorkomende handelingen op de afdeling hematologie:

 • Katheter inbrengen/verzorgen/verwijderen
 • Maagsonde inbrengen/verzorgen/verwijderen
 • Sondevoeding toedienen
 • Zuurstof toedienen
 • Kweken/sediment afnemen
 • PH meten
 • Zwachteltechnieken toepassen
 • Port-a-cath aanprikken/verzorgen/verwijderen

Projecten op de afdeling:

 • Medicatie veiligheid/therapietrouw
 • Kwetsbare hematologie patiënten
 • Digitale anamnese
 • Pijn protocol
 • EPIC
 • Zorgplannen maken
 • EVA
 • PICC
 • SBAR

We zijn een enthousiast team van verpleegkundigen, in de leeftijd van 20-60 jaar.

Ons team bestaat uit jonge net afgestuurde verpleegkundigen en verpleegkundigen die al jaren in het vak zitten. Hierdoor kun je veel van elkaar leren.

De samenwerking tussen verschillende disciplines verloopt prettig (artsen en verpleegkundigen).

Er is een open sfeer. Het team is mondig en bespreekt veel met elkaar.

We leveren intensieve zorg, waarbij onze betrokkenheid bij de patiënt en hun familie groot is.